ورځ

د جنوري په 17، 2017

تېروتنه: منځپانګه ژغورلی دی !!