په لوس ین کې مرکه

د ویتنام ملي تلویزون سره مرکه

په لوس ین کې مرکه

زه نن په لوس ین کې د ویتنامي ملي تلویزیون لخوا د ویتنام د قیمتي ډبرو بازار او کان کیندنې په اړه مرکه شوې. خپرونه د راتلونکې میاشتې لپاره په VTV1 او VTV3 کې ټاکل شوې ده.

(موقعيت نقشه)

د ویتنام ملي تلویزیون
د ویتنام ملي تلویزیون
د ویتنام ملي تلویزیون

زموږ د قیمتي پلورنځي کې د پلور لپاره طبیعي ویتنامي قیمتي ډبرې